کارگزار گمرک کیست؟

کارگزار گمرک شخصی است، حقیقی یا حقوقی که باید از اداره گمرک کشور پروانه گمرکی داشته باشد .کـارگزار گمركي در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشريفات گمركي كالاي متعلق بــه اشـخاص ديگر را بــه وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكیل بايد به تفكيك در وكالتنامه رسمي كه توسط موكل در …

کارگزار گمرک کیست؟ ادامه »