گروه بندی بازارهای بین المللی

ناحیه گرایی یا گروه بندی بازارهای بین المللی یکی از مشهورترین و موفق ترین توسعه های عمده در دنیای اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم،گروه بندی های ناحیه ای یا منطقه ای است که از تسهیل کننده های بازرگانی بین المللی به شمار می روند. ناحیه گرایی یا گرایش به سوی همکاری اقتصادی در حدود …

گروه بندی بازارهای بین المللی ادامه »