صادرات مستقیم و غیر مستقیم چیست و چه تفاوتی دارند؟

ساده ترین راه برای ورود به بازار خارجی صادرات است. از آنجایی که صادرات باعث افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداخت های کشور کمک می کند، دولت ها معمولا استراتژی های صادراتی را ترجیح می دهند. به همین دلیل، صادرکنندگان اغلب توسط دولت ها یارانه دریافت می کنند. …

صادرات مستقیم و غیر مستقیم چیست و چه تفاوتی دارند؟ ادامه »